DOBA DODANIA 2 - 4 DNI OD OBJEDNÁVKY
Späť do obchodu

Registrácia

Obchodné podmienky

obchodná spoločnosť : Jozef VLK - DARČEKOVÉ FĽAŠE

so sídlom: Černokostelecká 29, 100 00 Praha 10, Česká republika

IČO: 13798367   DIČ: CZ6001147042

pre predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese: www.darcekoveflase.sk

1. ÚVODNÉ USTANOVENIE

1.1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) obchodnej spoločnosti: Jozef VLK - DÁRČEKOVÉ FĽAŠE, so sídlom: Černokostelecká 29, 100 00 Praha 10, Česká republika, IČO: 13798367, DIČ: CZ6001147042, (ďalej len „predávajúci“) upravujú v súlade s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občianský zákonník (ďalej len „občianský zákonník“) vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré vznikli v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len „kúpna zmluva“) uzatvárané medzi predávajúcím a inou fyzickou osobou (ďalej len „kupujúci“) prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcím prevádzkovaný na webovej stránke umiestnenej na internetovej adrese www.darcekoveflase.sk (ďalej len „webová stránka“), a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len „webové rozhranie obchodu“).

1.2. Obchodné podmienky se nevzťahujú na prípady, kedy osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho je právnickou osobou či osobou, ktorá jedná pri objednávání tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu zamestnania.

1.3. Ustanovenia, ktoré sa odchyľujú od obchodných podmienok je možné zjednať v kúpnej zmluve. Odchyľné ustanovenia v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.

1.4. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnú zmluvu možno uzavrieť v slovenskom jazyku.

1.5. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Týmto ustanovením niesú dotknuté práva a povinnosti, ktoré vznikli po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

2. uživateĽský účet

2.1. Na základe registrácie kupujúceho uskutočnenej na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do svojho uživateľského rozhrania. Zo svojho uživateľského rozhrania môže kupujúcí uskutočňovať objednávanie tovaru (ďalej len „uživateľský účet“). V prípade, že to webové rozhranie obchodu umožňuje, môže kupujúcí uskutočňovať objednávanie tovaru tiež bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.

2.2. Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávání tovaru je kupujúcí povinný uvádzať  správné a pravdivé údaje. Údaje uvedené v uživateľskom účte je kupujúcí pri akékoľvek zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcím v uživateľskom účte a pri objednávání tovaru sú predávajúcím považováné za správné.

2.3. Prístup k uživateľskému účtu je zabezpečený uživateľským menom a heslom. Kupujúcí je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadne informácií nevyhnutných k prístupu do jeho uživateľského účtu.

2.4. Kupujúcí nieje oprávnený umožniť využívanie uživateľského účtu tretím osobám.

2.5. Predávajúcí môže zrušit uživateľský účet, a to hlavne v prípade, kedy kupujúcí svoj uživateľský účet dlhšiu dobu nevyužívá, či v prípade, kedy kupujúcí poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (včetne obchodných podmienok).

2.6. Kupujúcí bere na vedomie, že uživateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia predávajúcého, popr. nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia tretích osob a stran.

3. uzavRenIE kÚpnEJ Zmluvy

3.1. Veškerá prezentácia tovaru umiestnená ve webovom rozhraní obchodu je informatívneho charakteru a predávajúcí nieje povinný uzavrieť kúpnu zmluvu ohľadne tohoto tovaru. Ustanovenie § 1732 odst. 2 občianského zákonníku sa nepoužije.

3.2. Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare, a to včetne uvedenia cien jednotlivého tovaru. Ceny tovaru sú uvedené včetne dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nieje omedzená možnosť predávajúcého uzavrieť kúpnu zmluvu za individuálne zjednaných podmienok.

3.3. Webové rozhranie obchodu obsahuje tiež informácie o nákladoch spojených s balením a dodáním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodáním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu platí len v prípadoch, kedy je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky.

3.4. Pre objednanie tovaru vyplní kupujúcí objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:

 • 3.4.1. objednávanom tovaru (objednávaný tovar „vloží“ kupujúcí do elektronického nákupného košíku webového rozhrania obchodu),
 • 3.4.2. zpôsobu úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovaném zpôsobu doručenia objednávaného tovaru
 • 3.4.3. informácie o nákladoch spojených s dodáním tovaru (ďalej spoločne len ako „objednávka“).

3.5. Pred zasláním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené zkontrolovat a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúcí vložil, a to i s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniklé pri zadávání dat do objednávky. Objednávku odošle kupujúcí predávajúcemu kliknutím na tlačítko „ODOSLAŤ OBJEDNÁVKU“. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcím považované za správné.

3.6. Odoslanie objednávky sa považuje za taký úkon kupujúceho, ktorý nepochybným zpôsobom identifikuje objednávaný tovar, kúpnu cenu, osobu kupujúceho, zpôsob úhrady kúpnej ceny, a je pro zmluvné strany závazným návrhom kúpnej zmluvy. Podmienkou platnosti objednávky je vyplnenie všetkých povinných údajov v objednávkovom formulári, zoznámenie sa s týmito obchodnými podmienkami na webovej stránke a potvrdenie  kupujúceho o tom, že sa s týmito obchodnými podmienkami zoznámil.

3.7. Predávajúcí bezodkladne po obdržení objednávky toto obdrženie kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujúceho uvedenou v uživateľském rozhraní či v objednávke (ďalej len „elektronická adresa kupujúceho“).

3.8. Predávajúcí je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokládané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne či telefonicky).

3.9. Návrh kúpnej zmluvy vo forme objednávky má platnosť 15 dní.

3.10. Zmluvný vzťah medzi predávajúcím a kupujúcím vzniká doručením prijatia objednávky (akceptáciou), ktorá je predávajúcím zaslaná kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujúceho.

3.11. V prípade, že niektorý z požiadavkov uvedených v objednávke nemôže predávajúcí splniť, zašle kupujúcemu na elektronickú adresu kupujúceho pozmenenú ponuku s uvedením možných variant objednávky a vyžiada si stanovisko kupujúceho.

3.12. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzatvorená až akceptáciou kupujúceho prostredníctvom elektronické pošty.

3.13. Kupujúcí súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniklé kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúcí sám, pričom tieto náklady sa nelíšia od základnej sazby.

4. cena TOVARU a PlatObnÉ podmIEnky

4.1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodáním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúcí uhradit predávajúcemu následujúcími spôsobmi:

 • 4.1.1. v hotovosti v prevádzkarni predávajúceho na adrese
 • 4.1.2. v hotovosti na dobierku v mieste určenom kupujúcím v objednávke;
 • 4.1.3. bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho:

                   Bankové spojenie EUR pre SLOVENSKO: FIO BANKA, a.s. 2100385883/8330 - NEPLATÍTE ŽIADNE POPLATKY ZA PREVOD!

                   IBAN:
  CZ5520100000002100385883
                   BIC/SWIFT:
  FIOBCZPPXXX
                   vedený u spoločnosti (ďalej len „účet predávajúcého“);
 • 4.1.4. bezhotovostne prostredníctvom platobného systému;
 • 4.1.5. bezhotovostne platobnou kartou;
 • 4.1.6. prostredníctvom úveru poskytnutého tretiou osobou.

4.2. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúcí povinný zaplatiť predávajúcemu tiež náklady spojené s balením a dodáním tovaru v dohodnutej výši. Ak nieje uvedené výslovne inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou i náklady spojené s dodáním tovaru.

4.3. Predávajúcí nepožaduje od kupujúceho zálohu či inú obdobnú platbu. Týmto nieje dotknuté ustanovenie čl. 4.6 obchodných podmienok ohľadne povinnosti uhradiť kúpnu cenu tovaru predom.

4.4. V prípade platby v hotovosti /v súčasnej dobe platba v hotovosti je akceptována - EET/ či v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 3 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy.

4.5. V prípade bezhotovostnej platby je kupujúcí povinný uhradiť kúpnu cenu tovaru spoločne s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúcého uhradit kúpnu cenu splnený okamžikom pripísania príslušnej čiastky na účet predávájúceho.

4.6. Predávajúcí je oprávnený najmä v prípade, že zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdeniu objednávky (čl. 3.6), požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu. Ustanovenie § 2119 odst. 1 občianského zákonníku sa nepoužije.

4.7. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcím kupujúcemu nieje možné vzájomne kombinovať.

4.8. Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak je tak stanovené obecne závaznými právnými predpismi, vystaví predávajúcí ohladne platieb uskutočnených na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad – fakturu. Predávajúcí je plátcom dane z pridané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví predávajúcí kupujúcemu po uhradení ceny tovaru a zašle ho v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho.

5. odstÚpenIE od kÚpnEJ Zmluvy

5.1. Kupujúcí bere na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 občianského zákonníku, nieje možné mimo iné odstúpiť od kúpnej zmluvy:

 • 5.1.1. pri dodávke tovaru, ktorého cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli predávajúcého a ku ktorému môže prísť behom doby pre odstúpenie od zmluvy,
 • 5.1.2. pri dodávke nápojov, ktoré môžu byť dodané až po uplynutí 30 dní a ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávislých na vôli predávajúcého,
 • 5.1.3. pri dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu
 • 5.1.4. pri dodávke tovaru, ktorý podlieha rychlej zkáze, ako i tovaru, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom,
 • 5.1.5. pri dodávke tovaru v uzavrenom obale, ktorý kupujúcí z obalu vybral a z hygienických dôvodov ho nieje možné vrátiť,
 • 5.1.6. pri dodávke zvukové alebo obrazové nahrávky alebo počítačového programu, ak porušil ich pôvodný obal,
 • 5.1.7. pri dodávke novín, periodík alebo časopisov,
 • 5.1.8. pri dodaní digitálneho obsahu, pokiaľ nebol dodaný na hmotnom nosiči a bol dodaný s predchádzajúcím výslovným súhlasom kupujúcého pred uplynutím doby pre odstúpenie od zmluvy a predávajúcí pred uzatvorením zmluvy oznámil kupujúcému, že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy.

5.2. Ak sa nejedná o prípad uvedený v čl. 5.1 či o iný prípad, kedy není možné od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúcí v súlade s ustanovením § 1829 odst. 1 občianského zákonníku právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnásti (14) dní od prevzatia tovaru, pričom v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, plynie tato doba od dňa  prevzatia poslednej dodávky tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcému odoslané v dobe uvedenej v predchádzajúcej vete.

5.3. Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúcí využiť vzorový formulár poskytnutý predávajúcím, ktorý tvorí prílohu obchodných podmienok. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúcí zasielať mimo iné na adresu prevádzkárne alebo sídla spoločnosti predávajúceho. Pre doručovanie odstúpenia od zmluvy platí ustanovenie čl. 11 týchto obchodných podmienok.

5.4. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa čl. 5.2 obchodných podmienok sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený do štrnásti (14) dní od odstúpenia od zmluvy predávajúcemu. Ak odstúpí kupujúcí od kúpnej zmluvy, nesie kupujúcí náklady spojené s vráteným tovarom predávajúcemu, a to i v tom prípade, kedy tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovnou cestou. V prípade nadrozmernej zásielky môže byť čiastka za prepravné náklady väčšia než je v objednávke.

5.5. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. 5.2 obchodných podmienok vrátí predávajúcí finančné prostriedky, ktoré prijal od kupujúceho do štrnásti (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcím, a to rovnakým zpôsobom, akým je predávajúcí od kupujúceho prijal. Predávajúcí je tiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcím už pri vrátení tovaru kupujúcím či iným zpôsobom, pokiaľ s tým kupujúcí bude súhlasiť a nevzniknú tým kupujúcemu ďalšie náklady. Ak odstúpí kupujúcí od kúpnej zmluvy, predávajúcí nieje povinný vrátiť prijaté finančné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúcí tovar vrátí alebo prekáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

5.6. Nárok na úhradu škody vzniklé na tovare je predávajúcí oprávnený jednostranne započítať oproti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

5.7. Do doby prevzatia tovaru kupujúcím je predávajúcí oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť. V takom prípade vrátí predávajúcí kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcím.

5.8. Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovací zmluva medzi predávajúcím a kupujúcím uzavrená s rozvazovaciou podmienkou, že ak dôjde k odstúpení od kúpnej zmluvy kupujúcím, stráca darovacia zmluva ohľadne takého darčeku účinnosť a kupujúcí je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť i poskytnutý darček.

 

6. pReprava a dodANIE TOVARU

6.1. V prípade, že je zpôsob dopravy dohodnutý na základe zvláštného požiadavku kupujúceho, nesie kupujúcí riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto zpôsobom dopravy.

6.2. Ak je predávajúcí podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcím v objednávke, je kupujúcí povinný prevziať tovar pri dodaní.

6.3. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným zpôsobom, ako bolo uvedené v objednávke, je kupujúcí povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručováním tovaru, resp. náklady spojené s iným zpôsobom doručenia.

6.4. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúcí povinný zkontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade porušenia obalu nemusí kupujúcí zásielku od prepravcu prevziať.

6.5. Dodanie tovaru vyrobeného alebo upraveného na zákazku je možné len pri platbe prevodom na účet.

6.6. Dodanie tovaru je možné len po platbe predom na účet alebo pri prevzatí tovaru.

 

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNENIA

7.1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne práv z vadného plnenia sa riadia príslušnými obecne závaznými predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občianského zákonníku).

7.2. Predávajúcí zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúcí odpovedá kupujúcemu, že v dobe, kedy kupujúcí tovar prevzal:

 • 7.2.1. má tovar vlastnosti, ktoré si strany dojednali, a ak chýbá dojednanie, má také vlastnosti, ktoré predávajúcí alebo výrobca popísal alebo ktoré kupujúcí očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi vykonávané,
 • 7.2.2. sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúcí uvádzá alebo ku ktorému sa tovar tohoto druhu obvykle používá,
 • 7.2.3. tovar zodpovedá akosťou alebo prevedením dohodnutému vzorku alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutého vzorku alebo predlohy,
 • 7.2.4. je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti
 • 7.2.5. tovar vyhovuje požiadavkom právných predpisov.

7.3. Ustanovenia uvedená v čl. 7.2 obchodných podmienok sa nepoužijú u tovaru predávaného za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dojednána, na opotrebovanie tovaru zpôsobené jeho obvyklým používáním, u použitého tovaru na vadu, ktorá zodpovedá miere používánia alebo opotrebovania, ktorú tovar mal pri prevzatí kupujúcím, alebo ak to vyplývá  z povahy tovaru.

7.4. Ak sa prejaví vada v priebehu šiestich (6) mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol vadný už pri prevzatí.

7.5. Práva z vadného plnenia uplatňuje kupujúcí u predávajúcého na adrese jeho prevádzkarne, kde je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaného tovaru, prípadne i v sídle alebo mieste podnikania. Za okamžik uplatnenia reklamácie sa považuje okamžik, kedy predávajúcí obdržal od kupujúceho reklamovaný tovar.

7.6. Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace s odpovednosťou predávajúceho za vady môže upraviť reklamačný poriadok predávajúceho.

7.7. Reklamovaný tovar nesmie býť zasielaný na dobierku.

8. ĎalšIE práva a povinnosti ZmluvnÝch strÁn

8.1. Kupujúcí nadobúdá vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru

8.2. Predávajúcí nieje vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnými kodexy chovania vo zmysle ustanovenia § 1826 odst. 1 písm. e) občianského zákonníku.

8.3. Mimosúdné vybavovanie sťažností spotrebiteľov zaisťuje predávajúcí prostredníctvom elektronické adresy . Informácie o vybavení sťažnosti kupujúceho zašle predávajúcí na elektronickú adresu kupujúceho.

8.4. Predávajúcí je oprávnený k predaju tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblastí ochrany osobných údajov vykonává Úrad pre ochranu osobných údajov. Česká obchodná inšpekcia vykonává vo vymezenom rozsahu mimo iné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov.

8.5. Kupujúcí týmto preberá na seba nebezpečie zmeny okolností v zmysle § 1765 odst. 2 občianského zákonníku.

9. PODMIENKY ochranY osobnÝch údajOV

 I. Základné ustanovenie

 1. Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenie Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osob v súvislosti so zpracovaním osobných údajov a o volnom pohybe týchto údajov (ďalej len: „GDPR”) je Jozef VLK IČO:13798367 DIČ: CZ6001147042 so sídlom: Černokostelecká 29100 00 Praha 10 ďalej len: „správca“).
 2. Kontaktné údaje správcu sú

       adresa: Černokostelecká 29, 100 00 Praha 10

       email: darcekove@darcekoveflase.sk

       telefón: +420721460277

 1. Osobnými údajmi sa rozumia všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovatelnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, hlavne odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden či viac zvláštných prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kulturnej alebo společenskej identite tejto fyzickej osoby.
 2. Správca nemenoval povereného zástupcu pre ochranu osobných údajov. Správca je poverený zástupca pre ochranu osobných údajov.

 II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobných údajov

 1. Správca zpracovává osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/la alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe plnenia Vašej objednávky.
 2. Správca zpracovává Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje potrebné pre plnenie zmluvy, resp. objednávky zákazníka.

 III. Zákonný dôvod a účel zpracovania osobných údajov

 1. Zákonným dôvodom zpracovania osobných údajov je
 • plnenie zmluvy medzi Vami a správcom podľa čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávnený záujem správcu na poskytovanie priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných zpráv a newsletterů) podľa čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš súhlas so zpracováním pre účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných informácií a newsletterů) podľa čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.
 1. Účelom zpracovania osobných údajov je
 • vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcích zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (méno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutným požiadavkom pre uzavrenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nieje možné zmluvu uzavrieť a zo strany správcu plniť,
 • zasielanie obchodných informácií a ďalších marketingových aktivit.
 1. Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnému rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR.

 IV. Doba uchovávania údajov

 1. Správca uchovává osobné údaje
 • po dobu potrebnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vámi a správcom a uplatňovaní nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).
 • po dobu, než je odvolaný súhlas so zpracováním osobných údajov pre účely marketingu, nejdlhšie 5 rokov, ak sú osobné údaje zpracovávané na základe súhlasu.
 1. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správca osobné údaje vymaže.

 V. Príjemcovia osobných údajov (subdodavatelia správcu)

 1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby
 • ktoré sa podielajú na dodání tovaru / služieb / realizacií platieb na základe zmluvy,
 • ktoré zabezpečujú služby prevádzkou e-shopu (Shoptet) a ďalšie služby v súvislosti s prevádykou e-shopu,
 • ktoré zabezpečujú marketingové služby.
 1. Správca nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej zemi (do zemi mimo EU) alebo medzinárodnej organizácie.

 VI. Vaše práva

 1. Za podmienok stanovených v GDPR máte
 • právo na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, popřípade omedzenia zpracovania podľa čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR.
 • právo vzniesť námietku proti zpracovániu podľa čl. 21 GDPR a
 • právo na prenositelnosť údajov podľa čl. 20 GDPR.
 1. Ďalej máte právo podať sťažnosť u Úradu pre ochranu osobných údajov v případe, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

 VII. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

 1. Správca prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.
 2. Správca prijal technické opatrenia k zabezpečeniu datových úložišť a úložišť osobných údajov v listinné podobe, hlavne - zálohy, šifrovanie a antivirový program.
 3. Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

 VIII. Záverečná ustanovenia

 1. Odosláním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste zoznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že je v celom rozsahu prijímáte.
 2. Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkách a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste správcovi poskytol/la.

10. ZasIElAnIE obchodnÝch OZNÁMENÍ a ukládAnIE cookies

10.1. Kupujúcí súhlasí so zasielaním informácií súvisiacích s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcím na elektronickú adresu kupujúceho.

10.2. Kupujúcí súhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V prípade, že je nákup na webovej stránke možný vykonať a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť, bez toho aby dochádzalo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujúceho, môže kupujúcí súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.

11. DoručovANIE

11.1. Oznámenia týkajúce sa vzťahov predávajúceho a kupujúceho, najmä týkajúce sa odstúpenia od kúpnej zmluvy, musí byť doručena poštou formou doporučeného dopisu, ak nieje v kúpnej zmluve stanovené inak. Oznámenie sa doručujú na príslušnú kontaktnú adresu druhej strany a považujú sa za doručené a účinné okamžikom ich dodania prostredníctvom pošty, s výnimkou oznámenia o odstúpenia od zmluvy učineného kupujúcím, kedy je odstúpenie účinné, pokiaľ  je oznámenie kupujúcím v dobe pre odstúpenie odoslané.

11.2. Za doručené se považuje i oznámenie, ktorého prevzatie bolo adresátom odmietnuté, ktoré nebolo vyzvednuté v úložnej dobe, alebo ktoré sa vrátilo ako nedoručitelné.

11.3. Zmluvné strany môžu bežnou korešpondenciou vzájomne doručovať prostredníctvom elektronickej pošty, a to na adresu elektronickej pošty uvedenú v uživateľskom účte kupujúceho či uvedenú kupujúcím v objednávke, resp. na adresu uvedenú na webovej stránke predávajúceho.

12. ZávErečnÉ ustanovenIA

12.1. Pokiaľ vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany zjednávajú, že vzťah sa riadi českým právom. Týmto niesú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce z obecne závazných právných predpisov.

12.2. Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jednoho ustanovenia nieje dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky kúpnej zmluvy či obchodných podmienok vyžadujú písomnú formu.

12.3. Kúpna zmluva včetne obchodných podmienok je archivována predávajúcím v elektronické podobe a není prístupná.

12.4. Prílohu obchodných podmienok tvorí vzorový formulár pre odstúpenie od kúpnej zmluvy.

12.5. Kontaktné údaje predávajúceho:

Mgr. Jozef VLK - DARČEKOVÉ FĽAŠE - distribúcia a predaj  adresa pre doručovanie: Černokostelecká 29, 100 00 Praha 10, Česká republika  adresa elektronickej pošty: darcekove@darcekoveflase.sk  telefón: +420 721 460 277  www.darcekoveflase.sk

V Prahe dňa 4.4.2018

Späť do obchodu